Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Loại hình doanh nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn ngay khi đăng ký kinh doanh. Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thay đổi loại hình. Việc thay đổi loại hình giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế như: lợi thế về...

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên lựa chọn cho mình một mức vốn phù hợp tại thời điểm đó. Sau thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh tỷ lệ doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn khá cao và không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong thủ tục này.  ...

Giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên sau 90 ngày cần góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký. Tuy nhiên do nhiều lý do, công ty TNHH đã muốn giảm mức vốn điều lệ.  

Công ty cổ phần có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Công ty cổ phần có được góp vốn bằng tiền mặt không?

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về...

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

  Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Và các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa...

Công ty TNHH 1 thành viên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Công ty TNHH 1 thành viên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Người chủ sở hữu này chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Việc đăng ký vốn điều lệ...

Vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần

  Công ty cổ phần là 1 loại hình doanh nghiệp phổ biến, tuy nhiên khi thành lập công ty cổ phần rất nhiều người chưa biết về các vấ đề vốn của công ty cổ phần. Điều này đã được luật doanh nghiệp 2014 quy định và có sự thay đổi so với luật cũ.        Công...

Góp vốn công ty TNHH 1 thành viên

Góp vốn công ty TNHH 1 thành viên

  Vốn diều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời diểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên luật doanh nghiệp 2014 có những quy định rất mới về việc góp vốn với công ty TNHH 1 thành...

Tổ chức công đoàn của Doanh Nghiệp

Tổ chức công đoàn của Doanh Nghiệp

  Doanh nghiệp có phải thành lập tổ chức công đoàn? Doanh nghiệp có phải đối tương đóng phí công đoàn?

 <<   <   24   25   26   27   28   29   30   31   >   >> 

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật