Giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  Khi thành lập doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên sau 90 ngày cần góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký. Tuy nhiên do nhiều lý do, công ty TNHH đã muốn giảm mức vốn điều lệ.  

Công ty cổ phần có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Công ty cổ phần có được góp vốn bằng tiền mặt không?

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về...

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

  Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Và các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa...

Công ty TNHH 1 thành viên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

Công ty TNHH 1 thành viên có được góp vốn bằng tiền mặt không?

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Người chủ sở hữu này chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Việc đăng ký vốn điều lệ...

Vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần

  Công ty cổ phần là 1 loại hình doanh nghiệp phổ biến, tuy nhiên khi thành lập công ty cổ phần rất nhiều người chưa biết về các vấ đề vốn của công ty cổ phần. Điều này đã được luật doanh nghiệp 2014 quy định và có sự thay đổi so với luật cũ.        Công...

Góp vốn công ty TNHH 1 thành viên

Góp vốn công ty TNHH 1 thành viên

  Vốn diều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời diểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên luật doanh nghiệp 2014 có những quy định rất mới về việc góp vốn với công ty TNHH 1 thành...

Tổ chức công đoàn của Doanh Nghiệp

Tổ chức công đoàn của Doanh Nghiệp

  Doanh nghiệp có phải thành lập tổ chức công đoàn? Doanh nghiệp có phải đối tương đóng phí công đoàn?

Các nội dung về vốn của công ty TNHH 2 thành viên

Các nội dung về vốn của công ty TNHH 2 thành viên

Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều quy định mới cho doanh nghiệp, trong đó việc góp vốn có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:    

Những người có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp?

Những người có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp?

Những người có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp?   Thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp là một trong những biểu hiện của quyền tự do kinh doanh được ghi nhận trong Hiến pháp. Xuất phát từ mục tiêu xây dựng nhà nước...

 <<   <   24   25   26   27   28   29   30   31  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật