dich vu thanh lap cong ty

Mẫu đơn đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ


 

Tham khảo bài viết đầy đủ nhất hướng dẫn

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

 

Biểu mẫu ban hành kèm theo quy chế tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ - tin học (Ví dụ cơ bản)

Inbox tại web hoặc email/ĐT để nhận mẫu qua email

                                                                                         Mẫu 1

                                                                                                      (Dành cho cá nhân) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                 ....................................., ngày........... tháng........năm .....................

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm( Cơ sở) Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hoá + Tên riêng (1)

 

Kính gửi :  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

 

Tôi tên:……………………………………………..    Sinh năm:……………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

 

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học; và Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2) , tôi đứng tên thành lập Trung tâm (1) với nội dung như sau:

 

- Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm sở (1)………………….   +  tên riêng.

- Địa chỉ: …………………………………………………….………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………

- Môn dạy (3): …………………………………………………….…………………

- Chương trình (4)……………………………………………………………………

- Giám đốc Trung tâm (Hiệu trưởng Cơ sở): Ông (bà) ……………………………

 

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của  các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm ( Cơ sở ); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục - Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

 

                        Ý kiến của                                                                  Ký tên

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

-         (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học hay Bồi dưỡng văn hoá.

-         (2) Nếu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học chọn Quyết định số 31.

-         (3) Ghi tên môn dạy.

-         (4) Chương trình A-B-C (Ngoại ngữ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bồi dưỡng văn hoá).

 

                                                                     

 

 

 

                                                                      Mẫu 2

                                                                                       (Dành cho Công ty, doanh nghiệp

                                                                                        đơn vị, trường học)

 Tên cơ quan                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Tổ chức)                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                 

Số:………./…………

                                                                                                                                 ....................................., ngày........... tháng........năm .....................

 

                                                                                 

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm (Cơ sở) + Loại hình + Tên riêng (1)

 

Kính gửi :  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

 

Tôi tên:……………………………………………..    Sinh năm:……………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan  :……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………

 

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học; và Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2);

Tôi đại diện (Tên, công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) đứng tên thành lập Trung tâm (Cơ sở)  + Loại hình với những nội dung như sau:

 

- Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm (Cơ sở)  + Loại hình + Tên riêng.

- Địa chỉ: …………………………………………………………….………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………

- Môn dạy (3): ……………………………………………………….………………

- Chương trình (4):……………………………………………………………………

- Giám đốc Trung tâm (Hiệu trưởng Cơ sở): Ông (bà) ………………………………

 

Tên riêng, Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường)  xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong hồ sơ thành lập Trung tâm (cơ sở); nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục - Đào tạo và  pháp luật của Nhà nước.

                                                                                                             Thủ trưởng

                       Ý kiến của                                                            (Ký tên - đóng dấu)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

 

 

 

 

Ghi chú:

-          (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học hay Bồi dưỡng văn hoá.

-          (2) Nếu thành lập Trung tâm  Ngoại ngữ  - Tin học chọn Quyết định số 31.

-          (3) Ghi tên môn dạy.

-          (4) Chương trình A-B-C ( Ngoại ngữ ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

-          Đính kèm các Quyết định của Tổ chức cấp trên thành lập đơn vị, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

                                                                                     

 

 

                                                                            

                                                                                  Mẫu 3

                                                                                    (Dành cho Tổ chức Hoạt động theo

                                                                                     Luật Đầu tư có yếu tố nước ngoài )

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   ( Tên Tổ chức ……………)                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                 

                                                                                                                                 ....................................., ngày........... tháng........năm .....................

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

 

Kính gửi :  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

 

-   Căn cứ  Luật Đầu tư năm 2005;

-Căn cứ  Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học;

 

- Tên Tổ chức………… đã được cấp Giấy phép đầu tư  ( giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ) số ………ngày…….tháng…….năm……của UBND thành phố Hồ Chí Minh (hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Trụ sở hoạt động tại số……….đường………phường…….quận (huyện)………

-  Chức năng của Tổ chức (công ty,  doanh nghiệp, đơn vị ):………………….....

- Giám đốc Công ty (người chịu trách nhiệm theo pháp luật): …………………...

Đăng ký hoạt động như sau:

 

1.  Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.

2.  Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

  Điện thoại: ………………………………………………………………………..

3.  Chương trình giảng dạy: ……………………………………………………….…

4.  Đối tượng tuyển sinh và quy mô tuyển sinh:……………………………………..

5.  Số lượng giáo viên:…….   (Người nước ngoài……….người Việt Nam:……….)

6.  Giám đốc Trung tâm:  Ông (Bà) …………………………………………..…….

Quốc tịch……….…..Giấy phép lao động số ……..……. Ngày cấp……………..

7.  Thời gian Giấy phép đầu tư hết hiệu lực:…………………………………………

Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị)………….cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các  nội dung trong  hồ sơ đăng ký hoạt động;  nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định của ngành Giáo dục Đào tạo và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

 

                                                                                                Tên Công ty (Tổ chức)

                                                                                                           Giám đốc

                                                                                                  ( Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

* Kèm bản sao Giấy chứng nhận đầu tư

 

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật