dich vu thanh lap cong ty

Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo


Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo (dowload tại đây) 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực dân sự!

Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảoCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..

 

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ

GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,

tài sản tại .....................................................

PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

 

SỐ HỒ SƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

D

Thời điểm nhận: _ _ _  giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  /_ _ _  / _ _ _ _ _

Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):

 

 

(Đề nghị đọc và kê khai theo Hướng dẫn kê khai. Đơn không kê khai theo đúng hướng dẫn tại những mục thuộc diện phải kê khai sẽ bị từ chối đăng ký hoặc thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm được xác định theo thời điểm nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, nếu có)

Œ Thông tin chung

1.1. Loại giao dịch bảo đảm:                               Thế chấp         Cầm cố        Đặt cọc             Ký cược        Ký quỹ

1.2. Số hợp đồng bảo đảm: ...........................................................  ký ngày .......  tháng ........  năm ..........

1.3. Người yêu cầu đăng ký:  Bên bảo đảm                                                    Bên nhận bảo đảm

                                              Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản              Người được uỷ quyền

      Mã số KHTX (nếu thanh toán phí, lệ phí định kỳ hàng tháng): ......................................................................

1.4. Nhận kết quả đăng ký (*):   Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc

                                              Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): .....................................

....................................................................................................................................................................

1.5. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn (*):

Họ và tên: ............................................................................................  Số điện thoại:...............................

 Bên bảo đảm

2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) .................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................................................................... Mã số KHTX (nếu có):...........................................................

2.2. Địa chỉ ................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:

 CMND                         Hộ chiếu của người nước ngoài                                       (đối với cá nhân)      

 QĐ thành lập                GCN Đăng ký kinh doanh               GP đầu tư             (đối với tổ chức)

 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):.....................................................................................................................

Số ............................................  do ..........................................................  cấp ngày ...... /......... /...........

2.4. Yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo tên của bên bảo đảm với hình thức (*):

 Danh mục các giao dịch bảo đảm     Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm

Ž Bên nhận bảo đảm

3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) .................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................................................................... Mã số KHTX (nếu có):...........................................................

3.2. Địa chỉ ................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:

 CMND                         Hộ chiếu của người nước ngoài                                       (đối với cá nhân)      

 QĐ thành lập                GCN Đăng ký kinh doanh               GP đầu tư             (đối với tổ chức)

 Giấy tờ khác (ghi cụ thể):.....................................................................................................................

Số ............................................  do ..........................................................  cấp ngày ...... /......... /...........


 Mô tả tài sản bảo đảm              

4.1. Phương tiện giao thông cơ giới

4.1.1. Mô tả theo số khung và số máy (nếu không mô tả theo số khung và số máy thì kê khai tại điểm 4.1.2):

 

TT

Loại phương tiện

(Ghi rõ là ô tô, xe máy, tàu cá, tàu sông...)

Số khung

(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)

Số máy

(Ghi đầy đủ các số và chữ cái)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*)  Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung và số máy của phương tiện được mô tả tại số thứ tự (TT):.........................................................................................................................................................

4.1.2. Phương tiện giao thông cơ giới không mô tả theo số khung và số máy (không mô tả lại hoặc mô tả thêm về phương tiện đã được kê khai tại điểm 4.1.1):

....................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

4.2. Tài sản khác (không phải là phương tiện giao thông cơ giới):

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

           


  Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:

- Phụ lục số 01                                                                      gồm …..….. trang                                                                                                                           

- Phụ lục số 02                                                                      gồm …..….. trang                                                                                                                           

- Phụ lục số 03                                                                      gồm …..….. trang                                                                                                                           

- Văn bản ủy quyền                                                 

- Chứng từ nộp lệ phí đăng ký, phí yêu cầu cung cấp thông tin

Đăng ký viên kiểm tra

 

 

 

 

 

‘ Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn này là trung thực, phù hợp với thoả thuận của các bên tham gia giao dịch bảo đảm và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

             

 

BÊN BẢO ĐẢM

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM

(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ...............................................................................................

Chứng nhận giao dịch bảo đảm đã được đăng ký theo nội dung kê khai tại đơn này và có hiệu lực đăng ký trong thời hạn năm (05) năm kể từ thời điểm đăng ký: ........... giờ ........... phút, ngày ........... tháng  ........... năm .................. 

……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

(Không gửi phần Hướng dẫn này kèm theo đơn khi yêu cầu đăng ký)

 

Hướng dẫn chung

- Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

- Đối với phần kê khai có nhiều ô vuông thì đánh dấu (X) vào ô vuông cần lựa chọn. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó (g).

- Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*) thì phải kê khai đầy đủ.

Thông tin chung (mục Œ)

- Điểm 1.1:   Đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông tại điểm này phù hợp với loại giao dịch bảo đảm đã ký.

Trong trường hợp “hợp đồng cầm cố tài sản” được xác lập theo quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 mà không chuyển giao tài sản thì đánh dấu (X) vào ô vuông “Thế chấp”; trong trường hợp “hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản” được xác lập theo quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 mà tài sản bảo đảm được chuyển giao cho bên nhận bảo lãnh giữ thì đánh dấu (X) vào ô vuông “Cầm cố”; nếu tài sản bảo đảm không được chuyển giao cho bên nhận bảo lãnh giữ thì đánh dấu (X) vào ô vuông “Thế chấp”.

- Điểm 1.2:   Mỗi đơn yêu cầu đăng ký chỉ dùng cho việc đăng ký một giao dịch bảo đảm (một hợp đồng và các phụ lục của hợp đồng đó, nếu có).

- Điểm 1.3:   Đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông tại điểm này.

                    + Nếu đơn yêu cầu đăng ký được gửi qua fax mà người yêu cầu đăng ký không phải là khách hàng thường xuyên thì Trung tâm Đăng ký từ chối việc đăng ký;

                    + Nếu người yêu cầu đăng ký không thanh toán lệ phí đăng ký đối với đơn yêu cầu này ngay tại thời điểm nộp đơn mà thanh toán theo định kỳ hàng tháng thì phải kê khai Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

- Điểm 1.4:   Đánh dấu (X) vào một trong hai ô vuông tại điểm này. Trong trường hợp không đánh dấu hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì người yêu cầu đăng ký phải đến trụ sở của Trung tâm Đăng ký để nhận bản sao đơn có chứng nhận đăng ký.

Bên bảo đảm (mục ) và Bên nhận bảo đảm (mục Ž)

- Trong trường hợp các tổ chức sau đây ký kết giao dịch bảo đảm thì kê khai về bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm như sau:

+ Tổ chức ký kết giao dịch bảo đảm là chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc khác của tổ chức tín dụng thì kê khai về chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc đó.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành ký kết giao dịch bảo đảm theo uỷ quyền của pháp nhân thì kê khai về pháp nhân đó là bên tham gia giao dịch bảo đảm; không bắt buộc kê khai về chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành đã ký kết giao dịch bảo đảm theo uỷ quyền.

+ Hộ kinh doanh cá thể, Doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành) ký kết giao dịch bảo đảm thì kê khai thông tin về bên tham gia giao dịch bảo đảm là chủ hộ, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức; không bắt buộc kê khai về hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

- Tên đầy đủ  (điểm 2.1 và điểm 3.1): Kê khai đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung ghi trên giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm (được kê khai tại điểm 2.3, 3.3); không được tự ý viết tắt khi kê khai tên. Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài thì kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh thì kê khai tên giao dịch bằng tiếng Anh.

                    Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ và giấy tờ xác định tư cách pháp lý.

- Địa chỉ (điểm 2.2 và điểm 3.2): Kê khai địa chỉ thực tế nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân thường trú tại thời điểm yêu cầu đăng ký.

- Giấy tờ xác định tư cách pháp lý (điểm 2.3 và điểm 3.3): Chỉ được đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông về giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên tham gia giao dịch bảo đảm và kê khai số, cơ quan cấp, thời điểm cấp giấy tờ đó, cụ thể như sau:

+ Đối với công dân Việt Nam: Đánh dấu vào ô vuông “CMND” (Chứng minh nhân dân).

Nếu không có Chứng minh nhân dân thì đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể về một trong những loại giấy sau (nếu có): Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội, Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Đối với người nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Hộ chiếu của người nước ngoài”.

+ Đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam: Đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể “Thẻ thường trú”.

+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có đăng ký kinh doanh: Đánh dấu vào ô vuông “GCN Đăng ký kinh doanh” (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam không có đăng ký kinh doanh: Đánh dấu vào ô vuông “QĐ thành lập” (Quyết định thành lập); nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có đăng ký kinh doanh thì đánh dấu vào ô vuông “GP đầu tư” (Giấy phép đầu tư).

+ Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài: Đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý theo quy định pháp luật nước đó.

+ Ngoài các loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý nêu trên, nếu kê khai theo giấy tờ khác thì Trung tâm Đăng ký có quyền từ chối đăng ký.

- Điểm 2.4:   Đánh dấu khi có yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo tên của bên bảo đảm kê khai phía trên. Trong trường hợp lựa chọn cả hai hình thức cung cấp thông tin (đánh dấu vào cả hai ô vuông để yêu cầu cung cấp cả Danh mục và Văn bản tổng hợp) thì phải trả phí cung cấp thông tin cho cả hai phương thức cung cấp thông tin.

- Trong trường hợp sử dụng mẫu đơn giấy, nếu không còn chỗ để kê khai về các bên tham gia giao dịch bảo đảm thì sử dụng Phụ lục số 01. Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài phần kê khai về các bên để tiếp tục kê khai.

Mô tả tài sản bảo đảm (mục )

- Trường hợp có nhiều tài sản bảo đảm khác nhau, nhưng có thể mô tả chung theo tính chất, đặc điểm của các tài sản đó thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn mô tả chung về những tài sản đó hoặc mô tả chi tiết về từng tài sản. Việc mô tả chung hoặc mô tả chi tiết tài sản bảo đảm đều hợp lệ.

- Điểm 4.1:   Mỗi tài sản là phương tiện giao thông cơ giới chỉ được lựa chọn mô tả tại một trong hai điểm 4.1.1 hoặc 4.1.2.

+ Tại phần “Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung và số máy của phương tiện” của điểm 4.1.1: đánh dấu khi có yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo số khung, số máy của phương tiện. Trong trường hợp chỉ yêu cầu cung cấp thông tin về một hoặc một số phương tiện trong những phương tiện đã được kê khai thì phải ghi rõ số thứ tự mô tả tài sản đó. Phí yêu cầu cung cấp thông tin được tính trên mỗi phương tiện (tài sản bảo đảm).

+ Điểm 4.1. 2: Để mô tả phương tiện giao thông cơ theo tính chất, đặc điểm chung của các phương tiện, ví dụ: “toàn bộ các phương tiện giao thông cơ giới tại Cửa hàng X”; “10 chiếc xe ô tô Ford màu trắng, sản xuất năm 2005 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn X”...

- Điểm 4.2:   Mô tả những tài sản không phải là phương tiện giao thông cơ giới trong hợp đồng bảo đảm.

- Trong trường hợp sử dụng mẫu đơn giấy, nếu tại điểm 4.1.1 không còn chỗ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 03; nếu các điểm 4.1.2 và 4.2 không còn chỗ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 02. Trong trường hợp kê khai trên máy vi tính thì có thể kéo dài phần “Mô tả tài sản bảo đảm” để tiếp tục kê khai.

Tài liệu kèm theo đơn yêu cầu (mục ):

Trong trường hợp có Phụ lục kèm theo đơn thì phải kê khai về số trang của phụ lục đó. Không được đánh dấu vào ô vuông tại cột “Đăng ký viên kiểm tra”.Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật